Søndagstanker

Velkommen til Nettkirkens Søndagstanker!

Prekentekst 02.10.11
16. søndag etter pinse

24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon. 25 Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? 26 Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? 27 Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? 28 Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, 29 men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. 30 Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende! 31 Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ 32 Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 34 Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

8 Da kom Herrens ord til Elia: 9 «Gå straks av sted til Sarepta, som hører til Sidon, og slå deg ned der! Jeg har befalt en enke som bor der, å sørge for deg.»
    10 Straks gikk Elia av sted til Sarepta og kom til byporten. Akkurat da var det en enke der som sanket ved. Han ropte til henne og sa: «Hent litt vann til meg i en skål, så jeg får drikke!» 11 Da hun gikk for å hente det, ropte han etter henne: «Ta også med et stykke brød til meg!» 12 Hun svarte: «Så sant Herren din Gud lever: Jeg eier ikke så mye som en brødleiv, bare en håndfull mel i krukken og litt olje i muggen. Nå går jeg her og sanker et par vedpinner, og så vil jeg gå hjem og lage til noe for meg og sønnen min. Når vi har spist det, kan vi legge oss til å dø.» 13 Elia sa til henne: «Vær ikke redd! Gå hjem og gjør som du har sagt! Men bak først en liten brødleiv til meg av melet, og kom ut til meg med den! Siden kan du lage til noe for deg og sønnen din. 14 For så sier Herren, Israels Gud: Melkrukken skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje i muggen til den dagen kommer da Herren sender regn over jorden.» 15 Da gikk hun og gjorde som Elia hadde sagt, og både hun og han og hele hennes hus hadde mat i lang tid. 16 Melkrukken ble ikke tom, og oljen i muggen tok ikke slutt. Det gikk som Herren hadde sagt gjennom Elia.

25 Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden. 26 La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunner hverandre.

1 Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har Ånden, hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. 2 Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov. 3 De som tror de er noe selv om de ingenting er, bedrar seg selv. 4 Hver og en skal bedømme det han selv har gjort, og få ros for sin egen innsats, ikke for det andre har gjort. 5 For enhver skal bære sin egen bør.

24 Ingen kan tena to herrar. Han vil hata den eine og elska den andre, eller halda seg til den eine og vanvørda den andre. De kan ikkje tena både Gud og Mammon. 25 Difor seier eg dykk: Ver ikkje urolege for livet, kva de skal eta, og kva de skal drikka, eller for kroppen, kva de skal kle dykk med. Er ikkje livet meir enn maten og kroppen meir enn kleda? 26 Sjå på fuglane under himmelen! Ikkje sår dei, ikkje haustar dei, og ikkje samlar dei i hus, men Far dykkar i himmelen før dei likevel. Er ikkje de mykje meir enn dei? 27 Kven av dykk kan med all si uro leggja ei einaste alen til livslengda si? 28 Og kvifor er de urolege for kleda? Sjå liljene på marka, korleis dei veks! Dei strevar ikkje og spinn ikkje, 29 men eg seier dykk: Ikkje eingong Salomo i all sin herlegdom var kledd som ei av dei. 30 Når Gud kler graset så fint, det som veks på marka i dag og blir kasta i omnen i morgon, kor mykje meir skal han ikkje då kle dykk – de lite truande! 31 Difor må de ikkje vera urolege og seia: ‘Kva skal vi eta?’ eller: ‘Kva skal vi drikka?’ eller: ‘Kva skal vi kle oss med?’ 32 For alt dette er heidningane opptekne av. Men Far dykkar i himmelen veit at de treng alt dette. 33 Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal de få alt det andre i tillegg. 34 Ver difor ikkje urolege for morgondagen; morgondagen skal uroa seg for sitt. Kvar dag har nok med si møde.

8 Då kom Herrens ord til Elia: 9 «Stå opp, gå til Sarepta, som høyrer Sidon til, og slå deg ned der! Eg har sagt til ei enkje som bur der, at ho skal syta for mat til deg.»
    10 Straks gjekk Elia av stad til Sarepta og kom til byporten. Nett då var det ei enkje der som sanka ved. Han ropa til henne og sa: «Du må henta litt vatn til meg i ei skål, så eg får drikka!» 11 Då ho gjekk for å henta det, ropa han etter henne: «Du må òg ta med eit stykke brød til meg!» 12 Ho svara: «Så sant Herren din Gud lever: Eg eig ikkje så mykje som ein brødleiv, berre ein neve mjøl i krukka og litt olje i mugga. No går eg her og sankar eit par vedpinnar, og så vil eg gå heim og laga noko til meg og son min. Når vi har ete det, kan vi leggja oss til å døy.» 13 Elia sa til henne: «Ver ikkje redd! Gå heim og gjer som du har sagt. Men bak først ein liten brødleiv til meg av mjølet, og kom ut til meg med han! Sidan kan du laga til noko åt deg og son din. 14 For så seier Herren, Israels Gud: Mjølkrukka skal ikkje bli tom, og det skal ikkje mangla olje i mugga til den dagen kjem då Herren sender regn over jorda.» 15 Då gjekk ho og gjorde som Elia hadde sagt, og både ho og han og heile hennar hus hadde mat i lang tid. 16 Mjølkrukka vart ikkje tom, og oljen i mugga tok ikkje slutt. Det gjekk som Herren hadde sagt gjennom Elia.

25 Lever vi ved Anden, så lat oss òg vandra i Anden. 26 Lat oss ikkje vera drivne av æresjuke så vi utfordrar og misunner kvarandre.

1 Mine sysken, skulle nokon bli gripen i eit feilsteg, så må de som har Anden, hjelpa han til rette. Men gjer det audmjukt og pass deg sjølv, så ikkje du òg blir freista. 2 Ber børene for kvarandre og oppfyll på den måten Kristi lov. 3 Dei som trur dei er noko, sjølv om dei ingenting er, lurer seg sjølve. 4 Kvar og ein skal dømma om si eiga gjerning og få ros for det han sjølv gjer, ikkje for det andre har gjort. 5 For kvar skal bera si eiga bør.

24 Ii oktage sáhte bálvalit guokte isida. Son vašuhivččii nuppi ja ráhkistivččii nuppi, dahje bisošii nuppi luhtte ja badjelgeahčašii fas nuppi. Ehpet dii sáhte bálvalit sihke Ipmila ja mammona.
    25 Danne mun cealkkán didjiide: Allet moraš heakkadet dihtii ahte dis lea maid borrat ja juhkat, allet ge rupmaša dihtii ahte leat biktasat. Ii go heagga leat eanet go borramuš ja rumaš eanet go biktasat? 26 Gehččet almmi lottiid! Eai dat gilvve eai ge láddje eai ge čohkke láđuide, muhto din almmálaš Áhčči biebmá daid. Ehpet go dii leat ollu mávssolaččabut go dat? 27 Guhtemuš ba dis sáhttá buot morrašiiddisguin lasihit ovtta állana ge eallinguhkkodahkasis? 28 Ja manne moraštehpet biktasiid dihtii? Gehččet gietti liđiid, mo dat šaddet! Eai dat bargga eai ge bane, 29 muhto mun cealkkán didjiide: Ii oppa Salomo ge buot hearvásvuođainis lean gárvvohuvvon nugo okta sis. 30 Jos Ipmil gárvvoha gietti rásiid nu čábbát, daid mat odne leat ceaggámin ja ihttin bálkestuvvojit oapmanii, ii go son ollu eanet gárvvohivčče din, dii uhccán oskkolaččat? 31 Allet nappo moraš ja cealkke: Maid mii dál borrat? dahje: Maid juhkat? dahje: Mainna gárvodit? 32 Buot dáid háhpohallet báhkinat, muhto din almmálaš Áhčči diehtá juo ahte dii dárbbašehpet buot dáid. 33 Ohcet baicca vuos Ipmila riikka ja su vanhurskkisvuođa, de buot dát addojuvvojit didjiide. 34 Allet nappo moraš ihtáš beaivvi dihtii; gal ihtáš beaivi buktá morrašiiddis. Juohke beaivvis leat doarvái iežas váivvit.
   

ERR:Det gamle testamentet på nordsamisk fra 1885 er ikke tilgjengelig på internett. En ny oversettelse av Det gamle testamentet er under arbeid.

25 Jos mii eallit Vuoiŋŋas, de vádjolehkot ge Vuoiŋŋas. 26 Allot váinnut guoros gudni, allot ge hástal guhtet guimmiideamet ja šatta gáđašin.
   

1 Oskuguoimmit, jos oktage gávnnahalaš dahkamis veriid, de fertebehtet dii geain lea Vuoigŋa, bagadit su vuollegašvuođain. Várut, amat don ge geahččaluvvot. 2 Guddet guhtet guimmiideattet nođiid, ja ollašuhttet dainna lágiin Kristusa lága. 3 Dat guhte gáddá iežas maninge, vaikko ii leat mihkkege, beahttá iežas. 4 Guorahallos juohkehaš duššefal iežas daguid, de son sáhttá čeavlástallat das mii son ieš lea, ii ge dárbbaš veardidit iežas earáiguin, 5 dasgo juohkehaš galgá guoddit iežas noađi.
   

Så enkelt - og så vanskelig!

Vi har klesskapet fullt, og likevel sier vi: "Hva skal vi kle oss med?" For et luksus-problem!

Tro handler også om mat og klær. Jesus utfordrer oss til å leve i en slags "hellig bekymringsløshet". Vi har en Far i himmelen som vet hva vi trenger. Det eneste vi trenger å gjøre, er å be og arbeide for "vårt daglige brød". Og så skal vi dele med dem som har mindre enn oss. For det er nok mat i verden. Det er fordelingen som er urettferdig.

Det gir oss et viktig perspektiv på livet hvis vi starter hver dag med å lese disse ordene:
"Vær ikke bekymret for mat og drikke som dere må ha for å leve, og heller ikke for klærne som kroppen trenger. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne?! Men den Far dere har i himmelen, vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg!"


Så enkelt - og så vanskelig!

eidner100px

Beste helsing Odd Eidner, prostiprest

Dagens kollektbønn: Vår Gud og Far, vi takker deg for den verden du har skapt, og for livet du har gitt oss. Vi ber deg: Gi oss å leve i troen på din omsorg, så vi ikke blir oppslukt av bekymringer og jag etter penger, eiendom og andre forgjengelige ting. Lær oss først å søke ditt rike og din rettferdighet, og tillitsfullt legge vår fremtid i dine hender, ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet og til evighet

26.09.11

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget Møt nettprestene Stian Roos er opptatt Stian Roos er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget