Søndagstanker

 

Prekentekst 24.06.12
4. søndag i treenighetstiden

24 Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26 Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27 For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.

19 Josva sa til folket: «Dere makter ikke å tjene Herren, for han er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud, som ikke bærer over med deres lovbrudd og synder. 20 Hvis dere forlater Herren og dyrker fremmede guder, vil han igjen føre ulykke over dere og gjøre ende på dere, hvor mye godt han enn har gjort mot dere før.»
    21 Folket sa til Josva: «Nei! Herren vil vi tjene.» 22 Da sa Josva til dem: «Så er dere vitner mot dere selv at dere har valgt Herren og vil tjene ham.» De svarte: «Vi er vitner!» 23 Da sa Josva: «Skill dere av med de fremmede gudene som finnes hos dere, og vend deres hjerte mot Herren, Israels Gud!» 24 Folket sa til Josva: « Herren vår Gud vil vi tjene, hans stemme vil vi lyde.»
   

1 Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. 3 Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre.
    4 Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, 5 gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. 6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. 7 Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. 8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. 9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

24 Same gongen sa Jesus til læresveinane: «Vil nokon følgja etter meg, må han seia nei til seg sjølv, ta krossen sin opp og følgja meg. 25 For den som vil berga livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det. 26 Kva gagnar det eit menneske om det vinn heile verda, men taper si sjel? Eller kva kan eit menneske gje til vederlag for si sjel? 27 For Menneskesonen skal koma i herlegdomen åt Far sin saman med englane sine, og då skal han løna kvar og ein etter det han har gjort.

19 Josva sa til folket: «De maktar ikkje å tena Herren, for han er ein heilag Gud. Han er ein nidkjær Gud, som ikkje ber over med brota og syndene dykkar. 20 Vender de dykk bort frå Herren og dyrkar framande gudar, kjem han atter til å føra ulukke over dykk og gjera ende på dykk, same kor mykje godt han før har gjort mot dykk.»
    21 Folket sa til Josva: «Nei! Herren vil vi tena.» 22 Då sa Josva til dei: «Så er de vitne mot dykk sjølve at de har valt Herren og vil tena han.» Dei svara: «Vi er vitne!» 23 Då sa Josva: «Skil dykk frå dei framande gudane som finst blant dykk og vend hjartet dykkar til Herren, Israels Gud!» 24 Folket svara: « Herren vår Gud vil vi tena, og hans røyst vil vi lyda.»
   

1 De var ein gong døde på grunn av misgjerningane og syndene dykkar. 2 De levde i dei slik ein gjer i denne verda og lét dykk leia av han som styrer i himmelrommet, den ånda som no verkar i dei ulydige. 3 Ja, ein gong levde vi alle som dei. Vi følgde lystene i vårt eige kjøt og blod, vi gjorde det vårt kjøt og våre eigne tankar ville. Og vi var av naturen vreidens born liksom alle dei andre.
    4 Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elska oss med så stor ein kjærleik, 5 gjorde han oss levande saman med Kristus, vi som var døde på grunn av misgjerningane våre. Av nåde er de frelste. 6 I Kristus Jesus har han både reist oss opp frå døden med han og sett oss i himmelen med han, 7 så han i dei komande tider kunne visa kor overstrøymande rik han er på nåde, og kor god han er mot oss i Kristus Jesus. 8 For av nåde er de frelste, ved tru. Det er ikkje dykkar eige verk, det er Guds gåve. 9 Og det kviler ikkje på gjerningar, så ingen skal skryta av seg sjølv. 10 For vi er hans verk, skapte i Kristus Jesus til gode gjerningar som Gud på førehand har lagt ferdige så vi skulle vandra i dei.

24 Dasto Jesus celkkii máhttájeddjiidasas: «Jos guhtege dáhttu boahtit mu maŋis, de biehttalehkos iežas, váldos ruossas ja čuvvos mu. 25 Dasgo dat guhte viggá gádjut heakkas, massá dan. Muhto dat guhte massá heakkas mu dihtii, gádju dan. 26 Mii ávkkiid lea olbmui jos vuoitá ge oppa máilmmi, muhto massá heakkas? Dahje maid sáhttá olmmoš addit máksun heakkas ovddas? 27 Dasgo Olbmobárdni boahtá eŋgeliiddisguin Áhčis hearvásvuođas, ja dalle máksá juohkehažžii dan mielde maid dat lea dahkan.

19 Dalle Josua dajai álbmogii: "Ehpet dii veaje bálvalit Hearrá! Son lea bassi Ipmil, áŋgiris Ipmil gii ii atte ándagassii din rihkkumiid iige suttuid. 20 Jos dii hilgubehtet Hearrá ja bálvališgoahtibehtet vieris ipmiliid, de son jorgala dis eret ja diktá lihkuhisvuođa deaividit din ja duššada din, vaikko son ovdal lea leamaš didjiide buorre." 21 Álbmot vástidii Josuai: "Hearrá mii dáhttut bálvalit!" 22 Josua dajai álbmogii: "Dii lehpet dál válljen Hearrá ja dáhttubehtet bálvalit su. Dii lehpet ieža dan duođašteaddjit." Israellaččat vástidedje: "Mii leat duođašteaddjit." 23 Josua dajai: "Hilgot dál vieris ipmiliiddádet ja sojahehket váimmodet Hearrá, Israela Ipmila, beallái." 24 Álbmot dajai Josuai: "Mii dáhttut bálvalit Hearrá, Ipmileamet, su mii dáhttut jeagadit."
   

1 Dii leiddet jápmán rihkkumiiddádet ja suttuideattet dihtii 2 go eliidet dálá máilmmi vieruid mielde ja jeagadeiddet áimmu fámuid oaivámučča, dan vuoiŋŋa mii dál duddjo eahpegulolaččain. 3 Oktii mii buohkat leimmet dego sii; mii čuovuimet oaččálaš anistumiid ja dagaimet oačči ja jurdagiiddámet dáhtu mielde. Nu mii leimmet luonddusteamet Ipmila moari vuolde, nugo buot earát ge.
    4 Muhto Ipmil, geas lea valljugasat váibmoláđisvuohta, lea ráhkistan min nu stuora ráhkisvuođain ahte son 5 dagai min eallin oktan Kristusiin, vaikko mii leimmet jápmán rihkkumiiddámet dihtii. Árpmus dii lehpet bestojuvvon. 6 Kristus Jesusis son bajásčuoččáldahtii min oktan suinna ja attii midjiide ge saji almmis, 7 ja nu son dáhtui čájehit buot boahtte áiggiide man valljugas rikkis su árbmu ja buorrevuohta lea, dat man son attii midjiide Kristus Jesusis. 8 Dasgo árpmustis Ipmil lea beastán din go oskubehtet. Bestojupmi ii leat din iežadet dahku, muhto Ipmila attáldat. 9 Dat ii leat olbmuid daguid duohken, amas oktage čevllohallat. 10 Dasgo mii leat Ipmila dahku, son lea sivdnidan min Kristus Jesusis buriide daguide, maid Ipmil juo ovdal lea bidjan gárvvisin midjiide, vai mii vádjolivččiimet daid siste.
   

Amazing grace

Slik er det i virkelighetens verden, og slik høres det faktisk ut til å være i Guds verden også: "Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort".

Men Bibelen er jo også full av motsatte signaler! Er jeg villig til å følge Jesus, så er han villig til å tilgi mine synder. Er jeg villig til å ta mitt kors opp og satse livet mitt på at Jesus er min veiviser og min frelser, da skal jeg "finne løsningen", med andre ord: da skal jeg oppdage hva "Amazing grace" betyr: Ufortjent - av blank nåde.

Det er denne nåden livet med Jesus er verd. Det handler om lydighet, men ikke blind underkastelse. Det handler om å velge en vei som sikkert fører til en del "forsakelser", men som også fører til gleder. Og blant dem hører også gleden over og velsignelsen i at Gud "leder oss til gjerninger som Han forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem".

Å "vandre med Jesus" er kanskje ikke så strevsomt likevel? Jeg har vært vitne til mye oppmerksomhet rundt Elvis Presleys gospel-fremførelser denne våren. Det var ingen plater "The King" solgte flere av og sang mer inderlig enn gospelsangene. Og fremst blant dem sto nettopp "Amazing grace".

Kanskje ble det redningen for Elvis? Kanskje for deg og meg? Du kan jo tenke mens du hører: http://www.youtube.com/watch?v=B3XdXEJEI4E 


Med vennlig hilsen

 

Skrevet av

Harald Daasvand

Nettprest  

18.06.12

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget